CAPA SITE (1920 px × 369 px)_edited.jpg
 • Grey Instagram Icon
 • Grey Facebook Icon
 • Grey Twitter Icon
 • Grey Vimeo Icon
 • Grey YouTube Icon
 • telegram

社會傳播學士學位,具備與社會傳播相關的管理和活動計劃功能。畢業於新聞專業,專門研究攝影,紀實照片和新聞關係。

 
 
 
GALERIA

接觸

我們是一家家族企業。

我們是一家家族企業。

細胞。 +55 81 99808-3099

davifpeixoto@gmail.com

zap.jpg
 • White Facebook Icon
 • White Twitter Icon
 • White Instagram Icon
 • White Vimeo Icon
 • White YouTube Icon

謝謝您的聯繫